Algemene voorwaarden

 

U kunt de Algemene voorwaarden van Lovely Little You downloaden door op de onderstaande PDF-icoon of op het woord "Download" te klikken. U dient hiervoor een programma op uw apparaat te hebben dat geschikt is om PDF-bestanden te openen. Wanneer u de Algemene voorwaarden van Lovely Little You heeft gedownload en geopend, dan kunt u dit bestand opslaan op uw apparaat.

 

201804 Algemene voorwaarden LLY - def.
PDF – 367,8 KB 373 downloads
201804 Bijlage 1 modelformulier voor herroeping LLY
PDF – 171,7 KB 386 downloads
201804 Bijlage 2 modelformulier voor klachten LLY
PDF – 172,1 KB 372 downloads

 

Algemene Voorwaarden Lovely Little You

 

Algemene voorwaarden versie 201804.

De algemene voorwaarden van Lovely Little You zijn samen met de verwijzingen die ze bevatten van toepassing op elke overeenkomst die Lovely Little You, KvK-nummer: 71051732, met de consument sluit.

 

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn, dan kan contact opgenomen worden met Lovely Little You via

 

 • e-mail: info@lovelylittleyou.nl
 • telefoon: +31627275007
 • contactformulier: www.lovelylittleyou.nl

 

Lovely Little You heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De consument stemt in met het gegeven dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Lovely Little You op de overeenkomst van toepassing is.

 

ARTIKEL 1 - Definities

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 - Het aanbod

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

ARTIKEL 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

ARTIKEL 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

ARTIKEL 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 11 - De prijs

ARTIKEL 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

ARTIKEL 13 - Levering en uitvoering

ARTIKEL 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

ARTIKEL 15 - Betaling

ARTIKEL 16 - Klachtenregeling

ARTIKEL 17 - Geschillen

ARTIKEL 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 19 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst:                      een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Bedenktijd:                                                 de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:                                               de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Dag:                                                   kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst:                                   een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager:                      elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht:                                      de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:                                             de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand:                        een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Modelformulier voor herroeping:               het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand:  middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

Statutaire naam: Lovely Little

Handelsnaam: Lovely Little You

Vestigingsadres: Rijksweg 88, Gronsveld, Nederland

Telefoonnummer: +31627275007 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09u.00 tot 17u.00 met uitzondering van feestdagen en vakanties

E-mailadres: info@lovelylittleyou.nl

KvK-nummer: 71051732

Btw-identificatienummer: NL158081870B01

Gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Consument en Markt, www.acm.nl

 

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Zie Bijlage 1: modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Zie artikel 18 voor Schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft, onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Verzendkosten voor (retour-/)levering van het product/de producten zijn voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

 

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

ARTIKEL 15 - BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument is akkoord met vooruitbetaling indien een van de ter beschikking gestelde betaalmogelijkheden wordt gebruikt voor de betaling van een product/meerdere producten.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hemgemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokostenbedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. De klachtenprocedure
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via de Autoriteit Consument en Markt, www.acm.nl.
 6. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Retourbeleid:
  1. de consument mag het product/de producten binnen 14 dagen na de dag van ontvangst retourneren zoals vermeld in ondermeer artikel 6 van de algemene voorwaarden: tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel zou mogen.
  2. Het modelformulier voor herroeping op www.lovelylittleyou.nl is beschikbaar voor de communicatie omtrent herroeping. De consument kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals opgesteld in Bijlage 1 van de algemene voorwaarden of door een e-mail te sturen naar info@lovelylittleyou.nl met daarin alle informatie zoals is gevraagd in het modelformulier voor herroeping in Bijlage 1 van de algemene voorwaarden.
  3. Nadat Lovely Little You een bevestiging van notificatie van herroeping naar de consument heeft gestuurd, moet de consument het product binnen 14 dagen geteld vanaf de dag na ontvangst van de notificatie opsturen naar Lovely Little You.
  4. Wanneer Lovely Little You het product heeft ontvangen, wordt onverwijld een bevestiging van ontvangst naar de consument gestuurd.
  5. Lovely Little You heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Lovely Little You en/of de leverancier van het product zijn beschadigd of niet zijn behandeld overeenkomstig artikel 7 van de algemene voorwaarden.
  6. In het geval dat een geretourneerd product wordt geweigerd, boekt Lovely Little You het bedrag dat voor het product is betaald en de bijbehorende verzendkosten niet terug naar de rekening van de consument.
  7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige retourprocedure van het product ligt bij de consument.
  8. De kosten voor en het risico tijdens retourzending (schade, verlies, e.d.) zijn voor rekening van de consument.
  9. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lovely Little You schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de consument of anderszins voor risico van de consument komt, stelt Lovely Little You de consument onverwijld in kennis na ontvangst van het geretourneerde product.
  10. Lovely Little You is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte en/of beschadigde retourzendingen.
  11. De kosten van het product/de producten en/of de verzendkosten worden alleen teruggestort op rekening van de consument indien alle geretourneerde producten van de bestelling zijn ontvangen door en zijn gehonoreerd voor restitutie door Lovely Little You.
  12. Wanneer een retourzending door Lovely Little You wordt gehonoreerd, stort Lovely Little You het retourbedrag uiterlijk binnen 7 werkdagen terug op rekening van de consument.
  13. De consument stemt in met het gegeven dat herroeping uitsluitend mogelijk is bij ongepersonaliseerde producten.
 2. Aansprakelijkheid: Lovely Little You is niet aansprakelijk voor de schade, fysiek en/of psychisch letsel of overlijden, veroorzaakt door (gebruik van) een door Lovely Little You geleverd product. Indien schade, fysiek en/of psychisch letsel of overlijden voortkomt uit grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, dan is het recht op schadevergoeding maximaal het bedrag dat gelijk is aan de verkoopwaarde van het bestelde en betaalde product dat betrokken is bij het voorval.
 3. Bestellen: in aanvulling op lid 1 van Artikel 5 is een voorwaarde voor het tot standkomen van een overeenkomst tussen de consument en Lovely Little You dat de consument een bestelling bevestigt en betaalt volgens de bestelprocedure die is aangegeven op de internetpagina “Bestellen” van Lovely Little You: www.lovelylittleyou.nl/bestellen. De consument moet de gevraagde gegevens in de bestelprocedure volledig en naar waarheid verstrekken aan Lovely Little You. De bestelprocedure op de internetsite www.lovelylittleyou.nl ziet er als volgt uit:
 • Wanneer u het gewenste product heeft gevonden, dan plaatst u deze in uw winkelwagen door op de grijze knop "In winkelwagen" klikken, die bij elk product vermeld staat.
 • U heeft vervolgens de keuze om af te rekenen, om uw winkelwagen te wijzigen of om verder te winkelen.
  1. afrekenen wilt u afrekenen, dan klikt u op “Afrekenen”; u wordt dan naar uw winkelwagen geleid;
  2. wijzigen wilt u uw winkelwagen wijzigen, dan klikt u op “Wijzig winkelwagen”; u wordt dan naar

uw winkelwagen geleid;

 1. verder winkelen wilt u verder winkelen, dan klikt u buiten het witte tekstkader; u kunt verder gaan met

winkelen waar u gebleven was.

 • Indien u op welk moment dan ook naar uw winkelwagen wilt, dan klikt u op het winkelwagen-icoon rechts bovenaan de pagina; u ziet vervolgens uw winkelwagen met een overzicht van de gewenste producten.
 • Controleer het overzicht van de door gewenste producten.
 • Rechts onderaan de pagina kunt u op de knop “Bestellen” klikken om uw bestelling te plaatsen.
 • Links onderaan de pagina kunt u op de knop “Verder winkelen” klikken om terug te keren naar het aanbod.
 • Als u voor “Bestellen” heeft gekozen, dan komt u op de “Gegevens”-pagina waar u alle relevante informatie omtrent uw bestelling invult.
 • U klikt op “volgende” om door te gaan naar de pagina “Betaalmethode”.
 • Op de pagina “Betaalmethode” geeft u aan op welke manier u uw bestelling wilt betalen en vervolgens klikt u op “Volgende” rechts onderaan de pagina.
 • U wordt naar de pagina “Bevestiging” geleid waar u een overzicht aantreft van uw gegevens, de verzendmethode, de betaalmethode, de gewenste artikelen, het totaalbedrag, een kader voor eventuele opmerkingen en de algemene voorwaarden.
 • U dient de Algemene Voorwaarden te accepteren door het vakje aan te vinken.
 • Vervolgens klikt u op de knop “Bestellen” waarna u naar de betaalpagina wordt geleid.
 • U kunt uw betaling verrichten.
 • Indien uw betaling succesvol is geweest, dan ontvangt u een bevestiging op het reeds door u aangegeven e-mailadres.
 • De bestelprocedure is nu voltooid voor de betreffende bestelling.
 1. Prijzen: de vermelde prijzen op de internetpagina’s van www.lovelylittleyou.nl zijn in euro’s en inclusief btw, maar exclusief verzendkosten en overige kosten. Druk- en zetfouten op de internetpagina’s van www.lovelylittleyou.nl hoeven door Lovely Little You niet te worden gehonoreerd. Lovely Little You corrigeert druk- of zetfouten onverwijld na melding en/of herkenning.
 2. Annulering: een bestelling kan alleen geannuleerd worden wanneer de bestelling nog niet verstuurd is. Als een bestelling uit deelbestellingen (meer dan één pakket/collo) bestaat, mag de bestelling alleen worden geannuleerd, wanneer nog geen verzending van een deelbestelling heeft plaatsgevonden. Om een bestelling te annuleren dient de consument een bericht te sturen naar info@lovelylittleyou.nl.
 3. Verzend- en bezorgkosten: Alle prijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten. De kosten voor verzending en bezorging zijn afhankelijk van het product dat u bestelt. Bij bestellingen boven € 50,- euro worden geen verzendkosten gerekend voor bestemmingen in Nederland. De producten worden verzonden door DHL of PostNL. De kosten die Lovely Little You voor verzending van de bestelling berekent, zijn conform aan de tarieven van de besteller op basis van afmetingen, gewicht, bestemming, verzekering, e.d. Het streven is om de bestelling binnen 2 werkdagen te versturen, mits op voorraad. Indien de bestelling niet op voorraad is, wordt de consument binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld en wordt aangeven wanneer verwacht wordt te kunnen leveren. Verzending naar het buitenland is mogelijk; gelieve contact op te nemen via info@lovelylittleyou.nl over de mogelijkheden en de geldende verzend- en bezorgkosten.
 4. Betaalmogelijkheden: veilig betalen geschiedt door middel van de volgende betaalmogelijkheden:
 • iDeal
 • Bancontact

De bankgegevens zijn:

 • Rekening t.n.v. Lovely Little You te Gronsveld
 • IBAN: NL58 KNAB 0257 2480 99
 • BIC: KNABNL2H
 1. Klachtenprocedure:
  1. De consument kan gebruik maken van het modelformulier voor klachten zoals opgesteld in Bijlage 2 van de algemene voorwaarden (www.lovelylittleyou.nl/algemene-voorwaarden) of door een e-mail te sturen naar info@lovelylittleyou.nl onder vermelding van product (omschrijving of artikelnummer), besteldatum, aard van de klacht, naam, adres en contactgegevens (telefoon/e-mailadres).
  2. De consument maakt de klacht per brief of per e-mail kenbaar aan Lovely Little You.
  3. Nadat Lovely Little You een bevestiging van notificatie van de klacht naar de consument heeft gestuurd, moet de consument het product binnen 14 dagen geteld vanaf de dag na ontvangst van de notificatie opsturen naar Lovely Little You.
  4. Wanneer Lovely Little You het product heeft ontvangen, wordt onverwijld een bevestiging van ontvangst naar de consument gestuurd.
  5. Lovely Little You heeft het recht om de klacht:
  6. te beoordelen op basis van kennis en/of ervaring en/of
  7. te laten beoordelen door de leverancier en/of fabrikant en/of
  8. te laten beoordelen door een derde partij die geacht is een kundig en onpartijdig oordeel te verschaffen.
  9. Na beoordeling stelt Lovely Little You onverwijld de consument in kennis over de conclusie en de eventuele consequenties.
  10. Wanneer een klacht door Lovely Little You wordt gehonoreerd, dan stort Lovely Little You het bedrag uiterlijk binnen 7 werkdagen terug op rekening van de consument, tenzij er tussen de consument een Lovely Little You overeenstemming is bereikt omtrent een alternatieve oplossing. Onder bedrag wordt verstaan de aanschafkosten van het product/de producten. De verzendkosten worden enkel teruggestort indien de bestelling uitsluitend bestond uit het product/de producten waarover een klacht is gehonoreerd voor restitutie door Lovely Little You.
  11. Wanneer een klacht niet door Lovely Little You is gehonoreerd, dan stelt Lovely Little You de consument hiervan in kennis en boekt Lovely Little You het bedrag dat voor het product is betaald en de bijbehorende verzendkosten niet terug naar de rekening van de consument.
  12. Lovely Little You heeft het recht om klachten over een product te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten oneigenlijk zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Lovely Little You en/of de leverancier van het product zijn beschadigd en/of niet zijn behandeld overeenkomstig artikel 7 van de algemene voorwaarden.
  13. Het risico en de bewijslast voor de melding en uitvoering van de klachtenprocedure van het product ligt bij de consument.
  14. De kosten voor en het risico tijdens retourzending (schade, verlies, e.d.) zijn voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.
  15. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Lovely Little You schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de consument of anderszins voor risico van de consument komt, stelt Lovely Little You de consument onverwijld in kennis na ontvangst van het geretourneerde product.
  16. Lovely Little You is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte en/of beschadigde (retour-)zendingen.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Disclaimer:

  De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van www.lovelylittleyou.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Gebruik van de Lovely Little You website

  De informatie op de website van lovelylittleyou.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Lovely Little You zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen noch zij, noch Lovely Little You niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Lovely Little You garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Lovely Little You wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

  Informatie van derden, producten en diensten

  Wanneer Lovely Little You links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Lovely Little You worden aanbevolen. Lovely Little You aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Lovely Little You. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Lovely Little You niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

  Informatie gebruiken

  Lovely Little You behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lovely Little You of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

  Wijzigingen

  Lovely Little You behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

  Toepasselijk recht

  Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Lovely Little You heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. De consument stemt in met het gegeven dat de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Lovely Little You op de overeenkomst van toepassing is.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

 

BIJLAGE 1: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:      Lovely Little You

             Rijksweg 88, Gronsveld

             info@lovelylittleyou.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

 

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding productomschrijving/artikelnummer en ordernummer]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

herroept/herroepen.*

 

- Besteld op*/ontvangen op*: [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]*

 

- Naam: [Naam consumenten(en)]*

 

- Adres: [Adres consument(en)]*

 

- Contactgegevens: [Telefoon/e-mailadres consument(en)]*

 

- Handtekening: [Handtekening consument(en)]* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

BIJLAGE 2: Modelformulier voor klachten

 

Modelformulier voor klachten

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u een klacht over een product/meerdere producten wilt indienen. U wordt verzocht één formulier per klacht te gebruiken)

 

Aan:      Lovely Little You

             Rijksweg 88, Gronsveld

             info@lovelylittleyou.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* een klacht willen indienen betreffende

 

het volgende product: [aanduiding productomschrijving/artikelnummer en ordernummer]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

 

- Besteld op*/ontvangen op*: [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]*

 

- Aard van de klacht: [gedetailleerde omschrijving]*

 

- Naam: [naam consumenten(en)]*

 

- Adres: [adres consument(en)]*

 

- Contactgegevens: [telefoon/e-mailadres consument(en)]*

 

- Handtekening: [handtekening consument(en)]* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.